1

1

2

 

วาระ อธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  ชำนาญกิจ    
วาระ รักษาราชการแทนอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์   ปราณี