1

1

2

 

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

ระยะเวลา

เอกสาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (วาระที่ ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๔
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (วาระที่ ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
อาจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐
รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐ 3
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี จีราพันธ์ุ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง ๑ ก.พ. ๒๕๕๗ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐ 3
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ ไม้ทองดี ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี ไชยานุกูลกิตติ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ ๙ มี.ค. ๒๕๕๘ - ๑๗ มี.ค. ๖๐
ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.ประสพ ยลสิริธัม ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๗ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐
คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ภาณุพงษ์ คงจันทร์ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๘ - ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๒
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา ชนินทยุทธวงศ์ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา

๑ พ.ย. ๒๕๕๙ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓
รองคณบดี

นายวิฑูร สนธิปักษ์

๒ พ.ย. ๒๕๕๙ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓
รองคณบดี
นายชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง
๒ พ.ย. ๒๕๕๙ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓
รองคณบดี
นางสาววิรังรอง แสงอรุณเลิศ
๒ พ.ย. ๒๕๕๙ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๖ - ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายมงคล แพทองคำ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาจารย์เฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐

นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม