1

1

2

 

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

ระยะเวลา

เอกสาร

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารยไชยรัตน์  ปราณี ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช มงคลปัญญา ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ -ปัจจุบัน
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ -ปัจจุบัน
รองอธิการบดี นายสมญา  อินทรเกษตร ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ -ปัจจุบัน 3
รองอธิการบดี นางแวววัน ชมพูนุท  ณ  อยุธยา ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ -ปัจจุบัน
รองอธิการบดี นายภาสกร วรอาจ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ -ปัจจุบัน 3
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณะ  แสงสุข ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ -ปัจจุบัน
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ศัยยกุล ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ -ปัจจุบัน
ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวปรัศนีย์  นัยนานนท์ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ -ปัจจุบัน
คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร  ทรัพย์รวงทอง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัช  พะยิ้ม ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ -
๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ภู่เทศ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์  สิงห์ทองชัย ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางปราณี  เนรมิตร ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายภาสกร วรอาจ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ -
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์  นิยม ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ -
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายมงคล แพทองคำ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นางสาวนันทภัค  ธนาอภินนท์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน