1
1 2
 
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐
   
   
   
   
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การตัดสินในการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
   
   
   
   
 

 

   

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ