1
1 2
   
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ พ้นจากราชการ พ.ศ.๒๕๖๒
  พนักงานในอุดมศึกษาออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ พ.ศ.๒๕๖๒
   
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ พ้นจากราชการ พ.ศ.๒๕๖๑
  ลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ พ.ศ.๒๕๖๑
  พนักงานในอุดมศึกษาออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ พ.ศ.๒๕๖๑
   
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ พ้นจากราชการ พ.ศ.๒๕๖๐
  ลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ พ.ศ.๒๕๖๐
  พนักงานในอุดมศึกษาออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ พ.ศ.๒๕๖๐
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ พ้นจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๙
  ลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙
  พนักงานในอุดมศึกษาออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ พ้นจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
  ลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ พ.ศ.๒๕๕๘
  พนักงานในอุดมศึกษาออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ พ.ศ.๒๕๕๘