1
1 2
  การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2560
  คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
  การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันและหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
  คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ๒๕๕๙
     
  แนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกัน และบุคคลค้ำประกัน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑
  กำหนด ลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรในคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๑