1
1 2
  คำสั่ง การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันและหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ๒๕๖๒
  คำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ๒๕๖๒
  คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ๒๕๖๒
  คำสั่ง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ๒๕๖๐
  คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ๒๕๖๐
  คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ๒๕๖๐
  การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันและหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ๒๕๕๘
  คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ๒๕๕๙
     
  ประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ของส่วนงานภายใน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๔
  แนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกัน และบุคคลค้ำประกัน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑
  กำหนด ลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรในคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๑
     
  ข้อบังคับ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวน การพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๖๒