1
1 2
     
  กรอบอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
     
     
  กรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
  กรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
     
     
    แบบแสดงรายละเอียดการขอจ้าง สายวิชาการ (อัตราที่ขอใหม่)  โหลดไฟล์แบบ  PDF     Word 
    แบบแสดงรายละเอียดการขอจ้าง สายวิชาการ (อัตราเดิมที่ขอจ้างต่อ)  โหลดไฟล์แบบ  PDF    Word 
    แบบแสดงรายละเอียดการขอจ้าง สายวิชาการ (อายุครบ 60 ปี)  โหลดไฟล์แบบ  PDF    Word 
    แบบแสดงรายละเอียดการขอจ้าง สายสนับสนุน-บริการ (อัตราที่ขอใหม่)  โหลดไฟล์แบบ  PDF    Word 
    แบบแสดงรายละเอียดการขอจ้าง สายสนับสนุน-บริการ (อัตราเดิมที่ขอจ้างต่อ)  โหลดไฟล์แบบ  PDF    Word 
    แบบแสดงรายละเอียดการขอจ้าง สายสนับสนุน-บริการ (อายุครบ 60 ปี)  โหลดไฟล์แบบ  PDF    Word 
    ตัวอย่างแผนกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว 
     
     
  เอกสารประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๙
  แบบสำรวจกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ๒๕๖๖-๒๕๖๙ (เอกสารหมายเลข ๑-๘)
  แบบสำรวจข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร (เอกสารหมายเลข ๙-๑๔)
  แบบวิเคราะห์ภาระงาน สายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข ๑๕)
  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การวางแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคลากรอุดมศึกษา
  ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๙
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการฯ พ.ศ.๒๕๖๒
  ประกาศ (ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการฯ พ.ศ.๒๕๕๗