1
1 2
     
  กรอบอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
     
     
  กรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
     
     
     
    แบบแสดงรายละเอียดการขอจ้าง สายวิชาการ (อัตราที่ขอใหม่)  โหลดไฟล์แบบ  PDF     Word 
    แบบแสดงรายละเอียดการขอจ้าง สายวิชาการ (อัตราเดิมที่ขอจ้างต่อ)  โหลดไฟล์แบบ  PDF    Word 
    แบบแสดงรายละเอียดการขอจ้าง สายวิชาการ (อายุครบ 60 ปี)  โหลดไฟล์แบบ  PDF    Word 
    แบบแสดงรายละเอียดการขอจ้าง สายสนับสนุน-บริการ (อัตราที่ขอใหม่)  โหลดไฟล์แบบ  PDF    Word 
    แบบแสดงรายละเอียดการขอจ้าง สายสนับสนุน-บริการ (อัตราเดิมที่ขอจ้างต่อ)  โหลดไฟล์แบบ  PDF    Word 
    แบบแสดงรายละเอียดการขอจ้าง สายสนับสนุน-บริการ (อายุครบ 60 ปี)  โหลดไฟล์แบบ  PDF    Word 
    ตัวอย่างแผนกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว