1
1 2
  การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฯ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐
  คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  แนวปฏิบัติในการพิจรณาข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
  มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศและการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ การไปร่วมประชุม ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
  พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
   
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙
  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘
     
  ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๔๘
     
  ประกาศ การจ่ายเงินประจำตำแหน่งวิชาการ และวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘
  ประกาศ แนวทางปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ประกาศ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีมีเหตุพิเศษ
  ประกาศ การกำหนดตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทสนับสนุนบริการ ๒๕๕๘
  ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
  ประกาศ การกำหนดอัตราบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏนครสวรรค์
  ประกาศ อัตราร้อยละของการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา
  ประกาศ อัตราร้อยละของการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
  การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘
  การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๘
  ประกาศ ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
  ประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ของส่วนงานภายใน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๔
   
  กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยเรื่องสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสาถบันอุดมศึกษาออกจากราชการฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
  กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
  กฎ ก.พ.อ ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษระงานที่ต้องปฏิบัติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘
  กำหนดประสบการณ์ในการทำงานสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
  ข้อมูลคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๘
  การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
  หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศและการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าประเทศ
  หลังเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (เพิ่มเติม)
  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
  แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และการปฏิบัติงานวิจัย (แก้ไขเพิ่มเติม)