หนังสือราชการ

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๗


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการรับ-จ่ายเงิน ตามโครงการจัดการศึกษาตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๓


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยวินัย วิธีพิจารณาโทษทางวินัยและเกณฑ์การประเมินความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการที่มีค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๖


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๖


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๖


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๓


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๓


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การรับและจ่ายเงินค่าสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง เงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกัน และบุคคลค้ำประกัน พ.ศ. ๒๕๕๗


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาิทยาลัยราชภักนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๗