หนังสือราชการ

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๗


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๓


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการรับ-จ่ายเงิน ตามโครงการจัดการศึกษาตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๓


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยวินัย วิธีพิจารณาโทษทางวินัยและเกณฑ์การประเมินความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการที่มีค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๖


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๖


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๖


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ในช่วงระยะเวลาการระบดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๓


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอดุมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๓


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๓


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๓