หนังสือราชการ

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวน การพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๖๒


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สักงกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แต่งตั้งถอดถอนตำแหน่งทางวิชาของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๕


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณพ์และวิธีการได้มาและคุณสมบัติ ของผู้ดำรงตำแหน่งคุณสมบัติอธิการบดี (ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕๕๕


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา