หนังสือราชการ

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๕


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๔


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับบุคลากรโรงเรียนสาธิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๔


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าระดมทรัพยากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๐


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยวินัย โทษทางวินัย วิธีพิจารณาโทษ การลงโทษ การอุทธรณ์ และเกณฑ์การประเมินความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๕


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรและตำรวจภูธรจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การคืนเงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การคืนเงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๕


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แบบประเมินผลงานทางวิชการ พ.ศ. ๒๕๖๕


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง เกณฑ์การสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๔


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง เกณฑ์การตัดสินและระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นและแบบประเมินผลงานวิจัย แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงาน แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ แบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ และแบบประเมินผลงานในลักษณะอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕