1
1 2

แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปประกอบพิธิฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานการวิจัย
หนังสือขอลาออกจากพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว
แบบตรวจสอบหนี้สิน สัญญาการรับทุนและอื่น ๆ สำหรับผู้ที่ขอลาออกและโอนไปอยู่ที่อื่น ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
แบบใบลาติดตามคู่สมรส
ใบสมัครเข้าถือศีลและปฏิบัติธรรม
ทะเบียนวันลา
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
แบบฟอร์มขอลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง
แบบใบลาไปต่างประเทศ
ใบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ส่วนตัว)
ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ