1
1 2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(ลูกจ้างชั่วคราว)
ข้อตกลงเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน(แบบกผ.1)
แบบประเมินเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แบบประเมินการปรับวุฒิพนักงาน(แนบท้ายประกาสหมายเลข 1)
แบบประเมินการปรับวุฒิพนักงาน (แนบท้ายประกาศหมายเลข 2)
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
แบบประเมินเพื่อพิจารณาเปลี่ยนสายงาน
แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (แบบปต.1)
แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (แบบปต.2)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (แบบปท.1)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (แบบปท.2)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป