1
1 2

   
สัญญาจ้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ
สัญญาจ้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ(60ปี)
สัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทตำแหน่งวิชาการ
 
สัญญาจ้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งสนับสนุน
สัญญาจ้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งสนับสนุน(60ปี)
สัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทตำแหน่งสนับสนุน
 
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
   
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะกิจ