1
1 2

สัญญารับทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สัญญาอนุญาตให้พนักงานลาไปศึกษาฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศภาคปกติ
ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากร
แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุน
สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา
แบบขออนุญาตไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
บันทึกรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา
บันทึกข้อความขออนุญาตขยายเวลาการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร
แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา