1
1 2

  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนึครสวรรค์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑
  ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงดำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗
  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙
  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
  ข้องบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงาน ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดวันทำงาน การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
     
  ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔
  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๙
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไปและวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.๒๕๕๗
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย พ.ศ. ๒๕๕๗
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภท
ผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภททั่วไป
และวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
   
 
  ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะของอาจารย์สาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๔
  ประกาศ การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของอาจารย์สาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๔
  ประกาศ การกำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละวิทยฐานะของอาจารย์สาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๔
  ประกาศ ให้อาจารย์สาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๖๔
     
 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างระยะเวลาการจ้าง วิธีการทำสัญญาจ้าง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
  การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๓
  การกำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต่ำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๓
  การกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๓
     
 
  การกำหนดเกณ์ฑการตัดสินในการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
  อัตราร้อยละการขึ้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  การกำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่องเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
  การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
  หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สำรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๐
     
 
  การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำปีที่รับเข้าใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๙
  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
     
 
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษระงานที่ต้องปฏิบัติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘
  ประกาศ การจ่าบเงินประจำตำแหน่งวิชาการ และวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘
  ประกาศ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีมีเหตุพิเศษ
  ประกาศ การกำหนดตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทสนับสนุนบริการ ๒๕๕๘
  การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๘
  ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
  อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ๒๕๕๘
  ประกาศ อัตราร้อยละของการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
  การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘
  การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๘
     
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามคุณวุฒิการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง
(ยกเลิก)
     
 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง ระยะเวลาจ้าง วิธีการทำสัญญาจ้าง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๕ (ยกเลิก)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
ระยะเวลาจ้าง วิธีการทำสัญญาจ้าง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
(ยกเลิก)
     
 
  ประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ของส่วนงานภายใน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๔
  การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๔ (ยกเลิก)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื้่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๔ (ยกเลิก)
     
  การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  ประกาศ การจ่ายเงินประจำตำแหน่งวิชาการ และวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘
  ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง(เริ่มใช้ ๑ เม.ย.๕๘)
     
  แนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการกรณีต่างๆ ของนักเรียนทุน ภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์