1
1 2

ว่่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗
ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕
ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๑
 
ประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างชั่วคราวแรกบรรจุ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘
ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างชั่วคราวตามคุณวุฒิการศึกษา ที่ก.พ.รับรอง
   
 
 
ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒
การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง